Entity    
Prefix
antibodyregistry
Identifier
493771
Name